Privacy & Cookies

Uw privacy binnen concern Synerlogic

Deze privacyverklaring is van toepassing op Synerlogic B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen:

 • CA FNZ Holding B.V.
 • In2Food B.V.

gevestigd te (6921 RT) Duiven aan de Graafsingel 18-22, alsmede op de volgende aan Synerlogic B.V. gelieerde ondernemingen:

 • Promelk B.V, gevestigd te (7921 JP) Zuidwolde, aan de Industrieweg 14E;
 • In2Food CV, gevestigd te (2800) Mechelen, België, aan de Generaal de Wittelaan 17a;
 • Provital Agrar GmbH, gevestigd te (41334) Nettetal, Duitsland, aan de Herrenpfad Süd 6
 • Lely CA B.V., gevestigd te (3147 PB) Maassluis, aan de Cornelis van der Lelylaan 1.

In het vervolg van deze verklaring zal met ‘Synerlogic’ tevens de bovengenoemde aan Synerlogic gelieerde ondernemingen worden bedoeld.

1. Waarom deze privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat bepalingen die erop toezien dat persoonsgegevens worden beschermd. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Op grond van de AVG zijn organisaties – en dus ook Synerlogic –  verplicht erop toe te zien dat de AVG binnen de organisatie wordt nageleefd. Ook moet de organisatie personen informeren over de wijze waarop binnen de organisatie met persoonsgegevens wordt omgegaan en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Met de term ‘verwerken’ wordt bedoeld: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Synerlogic vindt de privacy van personen erg belangrijk. Wij vinden dat iedereen de vrijheid en de mogelijkheid moet hebben om – voor zover mogelijk – zelf te beslissen hoe zijn of haar gegevens worden gebruikt en door wie. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij hier invulling aan geven.

2. Van welke personen verwerkt Synerlogic persoonsgegevens

Synerlogic verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering. Synerlogic doet voornamelijk zaken met bedrijven (business to business). Hierbij verwerken wij persoonsgegevens van klanten en relaties en bezoekers van onze websites.

Synerlogic is daarnaast ook werkgever. Om de taken als werkgever uit te kunnen voeren, verwerkt Synerlogic persoonsgegevens van haar medewerkers (waaronder ook eventuele uitzendkrachten en zzp’ers).

3. Waarom en waarvoor verwerkt Synerlogic persoonsgegevens

Om de privacy van personen zoveel mogelijk te waarborgen, verwerkt Synerlogic  persoonsgegevens enkel en alleen voor het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt, of waarvoor wij de gegevens hebben verzameld.

Synerlogic beheert en verwerkt persoonsgegevens in diverse (informatie-) systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met de volgende doelen:

 • voor het uitvoeren van wettelijke en/of contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld de fiscus en zakelijke contracten);
 • ten behoeve van de werkgever-werknemer-relatie (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, pensioen, collectieve verzekeringen);
 • voor het onderhouden van zakelijke relaties (bijvoorbeeld bezoek op locatie, contacten met klanten/leveranciers/instanties; uitbrengen van offertes e.d.);
 • vanwege gerechtvaardigd bedrijfsbelang (bijvoorbeeld functioneringsgesprekken van medewerkers, marketingactiviteiten, continuïteit van de onderneming).

Daarbij geldt dat Synerlogic niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het behalen van bovengenoemde doelen. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Synerlogic en haar medewerkers respecteren de privacywetgeving. Persoonsgegevens die door Synerlogic worden verwerkt, worden alleen verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is, zoals de hiervoor genoemde 4 doelen, of wanneer daarvoor toestemming is gegeven door de desbetreffende persoon. In het incidentele geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming altijd weer intrekken.

4. Welke gegevens verwerkt Synerlogic?

Synerlogic kan de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Naam (voornaam, achternaam, voorletters)
 • Geslacht (heer/mevrouw)
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijke contactgegevens (zoals adres, e-mail, telefoonnummer)
 • Zakelijke bancaire gegevens (zoals IBAN)
 • Zakelijke identificatienummers (zoals KvK- en btw-nummer)
 • Foto’s en testimonia van klanten die – altijd in overleg met de klant – gebruikt kunnen worden in onze marketinguitingen
 • Eventuele overige gegevens, indien en voor zover noodzakelijk voor het bereiken van de onder 3. beschreven doelen en/of indien vrijwillig verstrekt.

Synerlogic kan de volgende persoonsgegevens van haar medewerkers verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens (zoals huisadres, e-mail, telefoonnummer)
 • Identificatienummers (zoals BSN, paspoortnummer)
 • Bancaire gegevens (zoals IBAN)
 • IP-adressen van zakelijke devices
 • Gegevens betreffende het dienstverband (zoals functie, salaris, uren, functioneren, toepasselijke regelingen)
 • Eventuele overige gegevens, indien en voor zover strikt noodzakelijk voor het bereiken van de onder 3. beschreven doelen en/of indien vrijwillig verstrekt.

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Synerlogic gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens en verwerkt deze volgens de eisen uit de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat wij persoonsgegevens op een adequaat en passend niveau beveiligen. Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de onder 3. genoemde doeleinden. Ook zijn opgeslagen gegevens uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Synerlogic voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Wij zorgen ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Synerlogic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Als de wet Synerlogic verplicht om gegevens te bewaren zal Synerlogic zich hieraan houden (bv. fiscale wetgeving of de pensioenwet).


7. Verstrekt Synerlogic uw persoonsgegevens aan derden?

Het uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt. Synerlogic stelt uw persoonsgegevens alleen beschikbaar aan derden indien:

 • wij samenwerken met een derde partij voor de onder 3. genoemde doeleinden, of;
 • wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank of toezichthouders.

Synerlogic houdt zich hierbij aan de verplichtingen en eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Dat betekent dat wij uw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen of doorverkopen voor commerciële doeleinden en ook dat er geen doorgifte plaatsvindt van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, zonder dat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Wanneer wij samenwerken met derden voor het verwerken van persoonsgegevens, worden deze derden verplicht om op minstens gelijkwaardige wijze met de persoonsgegevens om te gaan.

8. Cameratoezicht binnen Synerlogic

Op de bedrijfsterreinen van Synerlogic te Duiven zijn beveiligingscamera’s geïnstalleerd. Deze zijn bedoeld om de veiligheid van de medewerkers en eigendommen te waarborgen. De camerabeelden worden korte termijn bewaard en worden niet gebruikt en/of uitgelezen indien daar geen aanleiding toe is. Bij een incident kunnen de camerabeelden binnen de wettelijke kaders langere tijd worden bewaard en ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie.


9. Cookies

Synerlogic gebruikt op haar websites en webshops functionele, analytische en tracking-cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de browser van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Bij een eerste bezoek aan de website of webshop wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies. Synerlogic gebruikt geen cookies voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Synerlogic gebruikt wel cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze websites en webshops naar behoren werken.

Synerlogic maakt gebruik van Google Analytics. Hierdoor ontkomen wij er niet aan dat bepaalde (digitale) persoonsgegevens, zoals (delen van) IP-adressen van websitebezoekers, kunnen worden overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Google is in het bezit van een Europees-Amerikaanse Privacy-Shield-certificering en heeft verklaard te voldoen aan de principes van het Privacy Shield, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen zo anoniem mogelijk worden gemaakt en hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plug-in voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plug-in telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze websites en webshops kunt benutten. Door gebruik te maken van onze websites en webshops en cookies te accepteren geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

10. Websites van derden

In onze digitale uitingen (zoals websites en e-mails) kunnen hyperlinks naar andere websites staan. Wij kunnen niet instaan voor wijze waarop de aldaar genoemde partijen omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook uitdrukkelijk alleen van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door Synerlogic.

11. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Synerlogic is uiteraard bereid inzicht te geven in de persoonsgegevens zij van u verzamelt. U kunt verzoeken deze gegevens in te zien, te laten aanpassen, te laten verwijderen of over te laten dragen naar een andere partij. Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig door Synerlogic worden verwerkt, kunt u hiertegen bezwaar maken en ook vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Synerlogic vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken juist zijn. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, van ons en van u. Wijzigt er dus iets in uw persoonsgegevens? Geef dat dan meteen aan ons door. Waar mogelijk en toegestaan controleren wij de juistheid van gegevens van onze medewerkers ook bij externe instanties waarmee wij samenwerken, zoals de bedrijfsarts en het UWV.

Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop Synerlogic met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u ons ook altijd vragen om een toelichting; wij geven die graag.

12. Bij wie kunt u terecht?

Binnen Synerlogic zijn een aantal afdelingen verantwoordelijk voor de goede naleving van de privacywetgeving: de afdeling SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality), HR (Human Resources) en IT (Information Technology). Synerlogic benadrukt echter dat iedereen binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het waarborgen van privacy.

Intern wordt de naleving van het privacy beleid geaudit door de afdeling SHEQ.

Medewerkers kunnen hun persoonsgegevens inzien en wijzigen in Afas Insite en kunnen met aanvullende vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot hun eigen persoonsgegevens schriftelijk contact opnemen met de afdeling HR.

Klanten en leveranciers kunnen met vragen, opmerkingen of klachten terecht bij de afdeling Customer Service. Nadat u per e-mail een vraag heeft ingediend, krijgt u binnen 4 weken een reactie. U kunt contact opnemen wanneer u bijvoorbeeld:

 • vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Synerlogic;
 • vragen, opmerkingen of klachten heeft over het privacy beleid van Synerlogic.

De contactgegevens hiervoor zijn:

13. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Synerlogic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie van de privacyverklaring kunt u te allen tijde raadplegen op www.synerlogic.nl. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen en zo op de hoogte te blijven van de inhoud van dit document. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2020